سلام خدای مهربان تبسم :)))

سلام خدا جانم

خدایا مدتهاست که هر چی توی وبم نوشتم رو منتشر نکردم.

همینجور نگه داشتم برای دل خودم

شاید جرات به اشتراک گذاشتنش رو نداشتم. شاید دلش رو نداشتم و شایدم انگیزه.

:))) خدایا

اما یه قدردانی خیلی بزرگ رو مدتهاست که حس می کنم باید نصبت به توی مهربانم انجام بدم.

خدایا شکرت که فهم دریافت خوبی های که در زندگی دارم رو بهم عطا کردی.

خدایا شکرت که بهم نشون دادی اینقدر خودخواه نباشم که مشکلات کوچکم رو بزرگ بپندارم. و فکر کنم که من بزرگترین مشکلات رو دارم. :)))

خدایا شکرتتتتتتت

خدای روی ماهت رو می بوسم تو هم لپام رو ببوس و چشمام رو. :******


منبع این نوشته : منبع
خدایا ,خدایا شکرت